Information

Avtalsregler

§ 1 FORMER AV MEDLEMSAVTAL

Medlemsavtal finns som månadsavtal och som förskottsbetalt träningskort. Månadsavtal finns i form av ordinarie, ungdoms, senior, barn och ”jobba borta” avtal.

a) För att kunna teckna månadsavtal via autogiro måste den sökande ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer och kunna legitimera sig med ett giltigt svenskt id.

b) Förskottsbetalt medlemskap kan köpas av person utan svenskt personnummer, förutsatt att personen kan visa upp giltigt id-kort samt i Sverige gällande studie- eller arbetsintyg.

c) För betalning via autogiro finns särskilda bestämmelser i tillägg till detta avtal (”Betalning via autogiro”).

§ 2 AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING AV AVTAL

12 månaders autogiroavtal kan inte avslutas under bindningstiden. Efter bindningstiden övergår avtalet till löpande tillsvidare avtal. Uppsägning av avtalet sker skriftligen till LEVEL Fitness eller personligen på anläggningen. Uppsägningstiden är 30 dagar. Förskottsbetalt träningskort berättigar till användning av träningsanläggningen för en bestämd tidsperiod.

§ 3 PRISÄNDRINGAR

Månadsavtal via autogiro är skyddade mot prishöjning under bindningstiden. Efter utgången av bindningstiden kan prishöjning ske för månadsavtal som löper tillsvidare. Vid sådan höjning meddelas medlemmen via e-post minst 30 dagar i förväg. Förskottsbetalda träningskort kan inte prisjusteras i efterhand.

§ 4 BARN AVTAL

Medlemskap för dig som är 11-15 år. Träning måste ske tillsammans med en målsman som är medlem på LEVEL Fitness.

§ 5 KAMPANJ OCH FÖRETAGSAVTAL

Avtal via autogiro korrigeras efter bindningstidens automatiskt till ordinarie pris. Detsamma gäller för avtal som ingåtts inom ramen för en kampanj eller företagsavtal med ett lägre pris än ordinarie prislista.

§ 6 AVSTÄNGNING AV MEDLEM

Medlem kan stängas av från träning hos LEVEL Fitness.

a) Om betalning inte sker enligt betalningsvillkoren. Medlemmen stängs av tills betalning sker

b) Om medlemmen inte följer gällande säkerhets- och ordningsregler, vilka finns i tillägg till detta avtal (”Säkerhets- och ordningsregler”). Vid överträdelser av säkerhets- och ordningsreglerna förbehåller sig LEVEL Fitness rätt att begränsa de tider medlemmen får vistas på anläggningen eller helt avbryta medlemskapet, varvid medlemmens betalnings- skyldighet för pågående avtalsperiod består.

§ 7 MEDLEMSKORT

Medlemskortet är personligt och får inte lånas ut eller användas för att släppa in någon annan än medlemmen själv i LEVEL Fitness lokaler. Medlem som bryter mot nämnda bestämmelse debiteras avgift för engångsträning enligt gällande prislista för den obehöriga person som släppts in, eller som givits tillträde genom att medlemskortet lånats ut. Dessutom tas en administrativ avgift om 250 kronor ut. Medlem som besöker LEVEL Fitness ska vid varje besökstillfälle registrera sig med sitt medlemskort. Om medlemmen förlorar sitt medlemskort eller om detta på annat sätt blir obrukbart utfärdar receptionspersonalen ett nytt medlemskort mot en avgift enligt gällande prislista för medlemskort.

§ 8 MINIMIÅLDER

Minimiålder för att träna på LEVEL Fitness är 11 år. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 18 år, du som är under 18 år behöver målsmans godkännande vid tecknande av medlemskap. Du som är 11–15 år får endast träna med målsman närvarande vid träningstillfället.

§ 9 ANSVAR FÖR MEDLEMMARS ÄGODELAR, OLYCKSFALL MED MERA

LEVEL Fitness ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning, eller för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter. Vid stöld eller skadegörelse gör LEVEL Fitness en polisanmälan, och bevakningsmaterial tillgängliggörs polisen. LEVEL Fitness ansvarar inte heller för personskador som åsamkats medlem på grund av olycksfall eller till följd av annan medlems eller besökares agerande.

§ 10 MEDLEMS HÄLSOTILLSTÅND

Varje medlem ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att medlemmen utan risk kan använda LEVEL Fitness anläggning.

§ 11 ÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

LEVEL Fitness förbehåller sig rätten att göra ändringar i öppettider samt att vidta byggnadstekniska ändringar i lokalerna och/eller ändringar beträffande träningsutrustning. LEVEL Fitness ska meddela ändringarna genom anslag i LEVEL Fitness lokaler och/eller på hemsidan www.LEVELFitness.se. LEVEL Fitness ansvarar inte för avbrott i träningsmiljön som beror på omständigheter som är utanför LEVEL Fitness kontroll, såsom brandskada, vattenskada eller annan skada på LEVEL Fitness anläggningar, strejk, myndighetsbeslut eller naturkatastrof.

§ 12 ÄNDRING AV PERSONUPPGIFTER

Medlemmen ska informera LEVEL Fitness vid ändring av namn, adress, telefonnummer, e-post, samt i förekommande fall bank och kontonummer. Ändring ska ske utan dröjsmål.

§ 13 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER GDPR

De uppgifter medlemmen lämnar till LEVEL Fitness vid registrering av medlemskap hos LEVEL Fitness kommer att lagras och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) för att administrera medlemskapet och relationen mellan medlemmen och LEVEL Fitness. Läs vår fullständiga integritetspolicy och villkor för behandling av personuppgifter finner du under punkt §18 INTEGRITETSPOLICY. Genom godkännandet av detta avtal godkänner du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

§ 14 MEDLEMS PERSONLIGA BETALNINGSANSVAR

Medlemmen är alltid personligt betalningsansvarig för kostnaderna för medlemskapet och medlemsavtalet. Det personliga betalningsansvaret gäller även för det fall annan för medlems räkning åtagit sig betalningsansvar, och vid senare tidpunkt återkallar åtagandet.

§ 15 ÖVERLÅTELSE AV MEDLEMSAVTAL

Överlåtelse av avtal är kostnadsfritt för befintlig medlem. Övertagande medlem ska betala inskrivningsavgift enligt gällande prislista till LEVEL Fitness. Överlåtelse kan endast ske av avtal med minst 2 månads återstående bindningstid. Överlåtelse kan endast ske 1 gång per avtal, dvs. en person som har övertagit ett medlemskap kan inte överlåta detta avtal på nytt.

§ 16 FRYSNING AV MEDLEMSKAP

Frysningar medges mot uppvisande av läkarintyg. Medlemskap kan inte frysas kortare tid än 1 månad och inte längre tid än 6 månader. För fortsatt frysning krävs uppvisande av nytt läkarintyg. Frysning kan ej ske med retroaktiv verkan.

SÄKERHETS OCH ORDNINGSREGLER (TILLÄGG TILL AVTALSBESTÄMMELSERNA)

Dessa säkerhets- och ordningsregler är till för att skydda och hjälpa dig och andra medlemmar samt skapa trivsel och ordning i LEVEL Fitness träningslokaler.

1. Medlemmen skall ta del av och följa LEVEL Fitness vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler, samt följa anvisningar som ges av LEVEL Fitness personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.

2. Medlemmen skall följa anvisningar givna av LEVEL Fitness personal och anslag i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning på gymmet.

3. Medlemmen får inte bete sig på ett förargelseväckande sätt som kan uppfattas som olämpligt mot eller störande för andra medlemmar eller personal som vistas i LEVEL Fitness träningslokaler.

4. LEVEL Fitness lokaler är endast avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det är strängt förbjudet att på något annat sätt eller för andra ändamål uppehålla sig i lokalerna.

5. Medlemmen skall alltid registrera sig in innan träning.

6. Medlemmen får inte marknadsföra eller sälja egna eller andras varor eller tjänster i LEVEL Fitness träningslokaler.

7. LEVEL Fitness tar avstånd från alla former av doping, prestationshöjande medel samt droger. LEVEL Fitness förbehåller sig rätten att genomföra oannonserade dopingtester i sina lokaler om misstanke finns.

8. Om medlem tillkallar/orsakar utryckning av vaktbolag vid andra tillfällen än akuta som t.ex. vid överfall, akut sjukdom, brand eller i övrigt enligt de regler som finns anslagna vid jour telefon och nödutgångar, står medlem som betalningsansvarig till vaktbolaget. Avgiften för vaktbolagets utryckning debiteras av LEVEL Fitness på medlemmens autogiro eller faktureras till medlem vid de fall medlem inte har ett giltigt autogiro avtal upprättat. Medlemmen informeras om detta via e-post.

AUTOGIROMEDGIVANDE

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagaren LEVEL Fitness för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Uttag från mitt konto sker tidigast på förfallodagen. Har jag inte senast bankdagen före förfallodag tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar är jag medveten om att detta kan innebära att betalningarna inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler för den skuld som därigenom uppstår. Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogiro. Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får samköras med Bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tillsvidare. Medgivandet upphör senast fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att, på särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken, under- rätta banken senast två dagar före förfallodagen. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär detta att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör mitt medgivande till den betalningsmottagaren att gälla.

BETALNING VIA AUTOGIRO

a) Följande villkor om Autogiro vid månadsbetalning är ett tillägg till det på framsidan angivna Autogiromedgivandet och medlemsavtalet.

b) Medlemmen förbinder sig att ha pengar på det angivna kontot senast en bankdag före förfallodagen. Företagskonton samt icke svenska bankkonton godkänns ej för betalning via Autogiro.

BETALNINGSDAG OCH AVISERINGAR

Betalning skall ske på förfallodagen i varje månad och denna betalning gäller för påföljande kalendermånad. Medgivande till betalning genom Autogiro tecknas på detta avtals framsida. Aviseringar av betalningarna enligt Autogiroavtalet anses utförda tillsvidare genom dessa villkor. Ny avisering sker endast om ändring skulle ske beträffande betalningsdag, betalningssätt eller belopp att betala (prisändring).

BETALNINGSAVBROTT VID BETALNING VIA AUTOGIRO

Avtalat månadspris förutsätter betalning via Autogiro. Om Autogirobetalning av någon anledning inte kan ske, skickas påminnelse tillsammans med en påminnelseavgift till adressen som medlem angett vid avtalets tecknande. Påminnelse som ej betalats senast på förfallodagen överlämnas till inkasso. Medlem med obetald/a månadsavgifter stängs av från vidare träning tills dess att samtliga månadsavgifter, påminnelseavgifter samt inkasso- avgifter och räntor är till fullo betalda. Upprepade uteblivna betalningar innebär brott mot avtalsvillkoren och kan medföra att LEVEL Fitness stänger av medlemmen, alternativt häver avtalet.

TILLÄGG GÄLLANDE KÖP VIA INTERNET

Följande bestämmelser gäller när medlem tecknar medlemsavtal LEVEL Fitness hemsida. Vid köp via internet följer LEVEL Fitness distansköplagen.

a) Köp: Köp via internet är personligt. Det är endast den som ska bli medlem som kan teckna avtalet via www.LEVELFitness.se. Medlem godkänner via hemsidan att bestämmelserna i detta avtal gäller för medlemskapet. Ångerrätt gäller enligt distansköplagen. Åldersgränsen är 18 år. Medlem har rätt att inom 14 dagar från köptillfället ångra sitt köp genom att meddela LEVEL Fitness detta. Medlems medlemskap avslutas då och denne får tillbaka betalt belopp. Ångerrätten gäller under förutsättning att medlemskortet inte aktiverats för träning. Medlem ångrar sitt köp genom ett besök på den anläggningen under receptionstid eller via e-post www.LEVELFitness.se.

b) Leveransvillkor: Avtalet börjar gälla den dag köpet registreras på hemsidan, ej dagen då kortet hämtas ut eller aktiveras för träning. Medlemskortet hämtas ut av medlem på anläggningen under receptionens bemannade tider.

§17 LEVEL Fitness INTEGRITETSPOLICY

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
1. Namn
2. Personnummer
3. E-postadress
4. Mobiltelefonnummer
5. Adress
6. Konto- och betalningsuppgifter (vid månadsabonnemang)

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi komma att inhämta adressuppgifter eller annan information från tredje part:

1. Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adress till dig (detta sker via automatiserad personuppslagning i vårt affärssystem).

2. Uppgifter från kreditvärderingsinstitut, upplysningsbolag eller banker via vårt inkassobolag.

VARFÖR BEHÖVER VI DINA UPPGIFTER?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsinsamling som LEVEL Fitness utför är att du som kund skall kunna vara medlem hos oss. Det finns flera skäl till varför vi behöver dina
uppgifter:
• För att upprätta giltiga avtal mellan LEVEL Fitness och dig som medlem.
• För att kunna ta betalt för de tjänster du väljer att köpa för att börja träna.
Enligt datainspektionens dataskyddsförordning får personuppgifter endast samlas in för ”särskilda, angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får inte användas eller behandlas för något annat ändamål. För att LEVEL Fitness ska få behandla dina uppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

1. Insamlingen och lagringen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

2. Behandlingen är nödvändig för berättigande intressen hos LEVEL Fitness och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning).

3. Att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen. För att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig som medlem på LEVEL Fitness behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Viss behandling kan kräva den rättsliga grunden samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan påbörjas när du blir medlem.

ÖVERBLICK UPPGIFTSINSAMLING

1. Personnummer: För att säkerställa din identitet och skapa ett giltigt avtal mellan LEVEL Fitness och dig som kund.

2. För- och efternamn: För att säkerställa din identitet och skapa ett giltigt avtal mellan LEVEL Fitness och dig som kund.

3. Telefonnummer, epost: För att kunna komma i kontakt med dig vid t ex ändring av utbud, utebliven betalning, tekniska problem som kan påverka driftstörningar, prisjusteringar, ombyggnationer och annan relevant information som berör dig som medlem.

4. Adress: För att skicka påminnelser, fakturor och/eller inkassobrev från vårt indrivningsbolag.

5. Betalningsuppgifter: För att medlem skall kunna ha ett månadsvis medlemsabonnemang.

6. Besöksstatistik: Besöksloggar är kritiska i händelse av incident/olycka och för felsökning när kunder rapporterar problem. Det är även viktigt för att säkerställa att vi lever upp till brand- och utrymningskraven på obemannade tider. Träningsstatistik lämnas även till dig som medlem vid begäran.

AFFÄRSSYSTEM

För att kunna genomföra vårt uppdrag lagrar vi endast dina uppgifter i vårt affärssystem som heter GYM Control AB. Genom detta system administrerar vi våra kunder på träningsklubbarna. Via affärssystemet skickas även vid de fall som krävs information till ”tredje part” som vi har avtal med.

VILKA ”TREDJE PART BOLAG” KAN VI DELA DINA UPPGIFTER MED?
Med intresseavvägning som rättslig grund kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part för att kunna leverera våra tjänster på ett korrekt sätt till dig. Det kan innefatta följande typer av företag:

1. Betallösningar: bankgirocentralen, betaltjänstleverantörer, kortinlösande företag.

2. Inkassobolag: Indrivningsbolag t ex Kredithanterarna, Svea ekonomi och Lindorff.

3. IT tjänster: Företag som hanterar vår IT, servrar, passagedrift och hanterar nödvändig drift samt teknisk support och underhåll.

När dina personuppgifter delas med tredje part sker det endast med skäl som är förenliga med de ändamål som vi har samlat in informationen för. Vi kontrollerar alla ”tredje parts bolag” för att säkerställa att de lämnar tillräckligt med garantier kring sekretess och säkerhet för personuppgifter. LEVEL Fitness har (själv eller genom GYM Control AB) skriftliga avtal med alla ”tredje parts bolag”. Genom dessa avtal garanteras säkerheten för de personuppgifter som behandlas och de reglerar ansvaret att följa våra säkerhetskrav kring behandling av personuppgifter enligt svensk lag. Dina uppgifter kan komma att delas med Svensk Polis om du som medlem är med i en polisutredning eller misstänks för brott.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter behandlas av LEVEL Fitness under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificerats ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller för att utföra andra åtaganden såsom ett pågående ärende (t ex ej slutförda betalningar). LEVEL Fitness raderar inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter i vårt affärssystem löpande via en automatiserad anonymisering/radering. Detta sker maximalt 12 månader efter upphörandet av ditt medlemskap.

1. Avslutat och slutbetalt medlemskap och tillhörande information raderas (anonymiseras) automatiskt inom 12 månader.

2. Avslutat medlemskap som haft en aktiv kapitalskuld/inkassoskuld efter medlemskapets utgångstid raderas automatiskt 12 månader från att skulden reglerats.

DINA RÄTTIGHETER

1. Rätt till åtkomst: Rätt att informeras om och begära åtkomst till de personuppgifter vi behandlar om dig.

2. Rätt till korrigering: Rätt att begära att vi ändrar eller uppdaterar dina felaktiga/ofullständiga personuppgifter.

3. Rätt till radering: Rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter. Vid begäran om omedelbar radering så raderas dina uppgifter så fort de inte längre är nödvändiga för att fullfölja det avtal som ingåtts (där samtyckte finns för upprättat avtal).

4. Rätt till radering av uppgifter för ditt barn: Rätt att begära att personuppgifter raderas om en ickemyndig person som du har föräldraansvaret för och som insamlats vid tecknande av medlemskap för minderårig.

5. Rätt att begränsa: Rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter.

6. Rätt till dataportabilitet: Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format i syfte att återanvända dem hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

7. Rätt att göra invändningar: Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på den rättsliga grunden intresseavvägning.

BERÄTTIGAT INTRESSE & INTESSEAVVÄGNING

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat intressen för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter. Exempel på våra berättigade intressen kan vara att vi för besöksloggar som är kritiska i händelse av incident och för felsökning när kunder rapporterar problem. Det är även viktigt för att säkerställa att vi lever upp till brand- och utrymningskraven under obemannade tider. Detta av skälet att upprätthålla en trygg träningsmiljö.

HUR ANVÄNDS OCH SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER INTERNT?

Vi använder IT-systemet GYM Control AB för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig tillgång. Från det att dina uppgifter registreras i vårt affärssystem kan endast en del anställda med särskild behörighet begära att se dina uppgifter som annars förblir dolda i vårt system. Denna hantering av din information är strikt reglerad. Vi kommer i största utsträckning även att använda ditt födelsedatum istället för fullständigt personnummer i intern kommunikation i de fall detta krävs av oss.

WEBBSIDA – COOKIES

Level Fitness webbsida använder cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner och för att kunna erbjuda dig bästa möjliga användarupplevelse.

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte webbplatsen. Den andra kallas sessionscookie. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG LEVEL Fitness

Bolaget LEVEL Fitness i Vilhelmina AB 559322-1780 är personuppgiftsansvarig och ansvarar för samtliga uppgifter som behandlas under företaget LEVEL Fitness i Vilhelmina AB. Vi upprättar syftet med behandlingen och på vilket sätt den skall gå till. Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett lagenligt sätt.

KONTAKTUPPGIFTER TILL LEVEL Fitness

Om du vill utöva din rätt till rättelse, radering av personuppgifter, begära en begränsning, utöva din rätt till invändning, dataportabilitet, dra tillbaka samtycke, lämna klagomål eller annat som berör vår behandling av dina personuppgifter så skall du kontakta oss på telefonnummer: . Det går även bra att maila på www.LEVELFitness.se.

HAR DU KLAGOMÅL?

Om du skulle ha några klagomål som berör vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till datainspektionen som ansvarar för uppföljning och tillsyn.

Kontaktuppgifter till myndigheten finner du på www.datainspektionen.se